در بيمه هاي بدنه، بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند.كليه مالكان اتومبيل ها و يا اشخاصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالك به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.

اين بيمه نامه اتومبيل شمارا در مقابل خطراتي همچون آتش سوزي،سرقت كلي،خساراتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار ميدهد.


نرخ دهی و صدور آنلاین
۱– مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل
۳-۱- مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت
۳-۲- اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده
۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
car-4
بیمه بدنه