در بيمه هاي بدنه، بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند.كليه مالكان اتومبيل ها و يا اشخاصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالك به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.

اين بيمه نامه اتومبيل شمارا در مقابل خطراتي همچون آتش سوزي،سرقت كلي،خساراتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار ميدهد.


نرخ دهی و صدور آنلاین

مشتري صدور بيمه‌نامه‌ بدنه ، درخواست خود را طي نامه‌اي، با تكميل فرم صورت مشخصات وسايل نقليه موسسات دولتي براي بيمه‌بدنه ويا تكميل فرم پيشنهاد بيمه بدنه وسيله نقليه به اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي بدنه تحويل مي‌دهد.

مشتري جهت بازديد اوليه به پاركينگ فرستاده مي‌شود. كارشناسي بازديد اوليه از موردبيمه جهت صدور بيمه‌نامه بدنه الزامي است و پس از تاييد مدارك و انجام مراحل، علاوه بر صدور بيمه‌نامه بدنه براي موردبيمه سند بيمه ‌بدنه‌ اتومبيل نيز صادر مي‌شود.

چنانچه بيمه گزار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه نامه مجدد بنمايد لازم است كه اتومبيل وي توسط كارشناس مجدداً بازديد و سلامت مورد بيمه تاييد شود.

مشتري پس از واريز مبلغ حق‌بيمه، "فيش واريزي" را به اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي بدنه تحويل داده و گواهي دريافت "حق‌بيمه" صادر مي‌شود..

رشته بدنه به دو صورت صادر مي شود كه عبارت است از :

خصوصي

در صورتيكه بيمه‌گزار تعداد محدودي خودرو را بخواهد بيمه بدنه نمايد، معمولاً به ازاي هر خودرو يك بيمه‌نامه مجزا صادر مي‌شود.

دولتي

در حالتيكه بيمه‌گزار قصد داشته باشد تعداد زيادي از خودروهاي خود را بيمه بدنه نمايد، شركت بيمه جهت تسهيل اين كار، قراردادي با بيمه‌گزار منعقد كرده و براساس آن كل خودروها را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. به همراه قرارداد يكتايي كه منعقد مي‌شود، براي هريك از خودروها كارت بيمه صادر مي‌كند. جهت تمديد اين نوع بيمه نامه ها به دليل كثرت تعداد خودروها، فقط تغييرات توسط بيمه گزار اعلام مي شود و به صورت موردي در سيستم، اصلاحات انجام مي شود.

پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه گزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. چنانچه بيمه گزار مقصر باشد و به شخص و يا شي ثالثي آسيب رسانده باشد، ابتدا بايد در مورد خسارت شي و يا شخص ثالث آسيب ديده تسويه‌حساب كرده و طي نامه‌اي، تسويه حساب را به اين اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسيدگي مي‌شود.

درصورتيكه بيمه گزار زيانديده باشد و مقصر داشته باشد، بخشي از خسارت برآورد شده از شركت بيمه شخص ثالث مقصر و يا از خود مقصر دريافت مي‌شود. در پرداخت خسارت چنانچه نياز به تعويض قطعه‌اي باشد، بيمه گزار موظف است قطعه معيوب را به اداره خسارت تحويل دهد.

  • در صورت بروز حادثه، بيمه گزار با تكميل "فرم اعلام خسارت بدنه اتومبيل" به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي بدنه اعلام خسارت مي‌كند. اين فرم شامل موارد زير است:
  • 1. مشخصات بيمه‌نامه/ قرارداد 2. مشخصات راننده موردبيمه 3. مشخصات وسيله نقليه طرف حادثه 4. چگونگي وقوع حادثه
  • در نهايت اطلاعات تكميل شده توسط بيمه گزار امضا و تاييد مي‌شود.
  • پس از تكميل فرم، بيمه گزار موظف است مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده را تكميل كند.
  • درصورتي‌كه خودرو نياز به تعويض قطعه داشته باشد، براي قطعات موردنياز "فاكتور" تهيه مي‌شود و بيمه گزار موظف است قطعات آسيب ديده (داغي) را به بيمه تحويل دهد.
  • پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، "حواله پرداخت خسارت" در سه نسخه و "فرم مفاصاحساب" در دونسخه صادر و به بيمه گزار تحويل داده مي‌شود.
  • درصورتي‌كه بيمه گزار بدهي داشته باشد اين حواله در 4 نسخه صادر مي‌شود كه يك نسخه از آن جهت كسر بدهي‌هاي بيمه گزار مي‌باشد و به اداره كل حسابداري و آمار تحويل داده مي‌شود.
  • بيمه گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دريافت چك به اداره‌كل حسابداري و آمار تحويل مي‌دهد.
  • بيمه گزار چك به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌كل حسابداري و آمار تحويل گرفته و به ازاي آن "رسيد دريافت چك" را تكميل مي‌كند.
1524_large
بیمه شخص ثالث