در بيمه آتش سوزي طرح جامع اصناف، خدمات درماني اصناف و خانواده‌هاي آنان كه از سوي بيمه تأمين اجتماعي بصورت كامل پرداخت نمي‌شود، تا سقف30 ميليون ريال در جراحي‌هاي پزشكي پرداخت مي‌گردد. در اين طرح واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب مي‌توانند پس از عقد قرارداد اتحاديه و انجمن صنفي خودشان با مراكز بيمه ايران در هر نقطه از كشور با ارائه معرفي نامه از اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامي افراد عضو اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي و خانواده‌هاي آنان به اين طرح نياز دارند.


دریافت فرم بیمه نامه

 • در اين بيمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زير تحت پوشش قرار مي گيرند:
 • 1. حريق
  2. انفجار
  3. صاعقه
  4. زلزله
  5. مسئوليت مالي در مقابل همسايگان
  6. پاكسازي محل حادثه
  7. سرقت
  8. وقفه در فعاليت (عدم‌النفع)
  • شرايط و مراحل و مواردي كه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي بايد مورد توجه قرار گيرد بشرح ذيل مي باشد :
  • تكميل پرسشنامه توسط بيمه‌گزار: فرم چاپي تحت عنوان برگ پيشنهاد بيمه كه حاوي اطلاعات زير مي باشد توسط بيمه‌گزار تكميل و امضاء مي شود كه مبناي بيمه نامه آتش سوزي قرار مي گيرد، اهم اطلاعات مذكور شامل موارد زير مي باشد:
  • 1. نام بيمه‌گزار
   2. نشاني بيمه‌گزار
   3. نشاني محل مورد بيمه
   4. خطرات مورد درخواست بيمه‌گزار جهت پوشش بيمه اي
   5. اطلاعات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزش هاي آنها
   6. سابقه و نوع آتش سوزي
   7. همسايگان محل مورد بيمه
   8. وضعيت تأمين نيروي برق
   9. وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي
   10. وسائل و امكانات آتش سوزي
   11. وضعيت نگهباني محل مورد بيمه
   12. بيمه‌گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأييد مي نمايد كه به سؤالات پاسخ مطابق با واقعيت داده است.
  • پيشنهاد تكميل شده توسط صادر كننده بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه نياز به بازديد از محل مورد بيمه احساس شود توسط كارشناسان بازديد اوليه از محل مورد بيمه بازديد بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر كننده بيمه نامه ارسال مي گردد.
  • صادر كننده بيمه نامه با بررسي و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازديد اوليه تهيه شده در مورد امكان صدوربيمه نامه آتش سوزي تصميم لازم را اخذ كه در اين حالت معمولاً سه وضعيت پيش مي آيد:
  • 1. يا مطابق بازديد بعمل آمده وضعيت ريسك به گونه اي است كه قبول آن اصلاً امكانپذير نمي باشد كه در اين حالت مراتب عدم پذيرش به بيمه‌گزار اعلام مي گردد.
   2. وضعيت ريسك به گونه اي است كه با انجام يك سري اصلاحات و توصيه هاي ايمني قابل پذيرش خواهد بود و لذا توصيه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازديد مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ريسك اقدام خواهد شد.
   3. در حالت سوم وضعيت ريسك، مطلوب و قابل قبول بوده كه در اين حالت بيمه گر مبادرت به تنظيم پيش نويس بيمه نامه نموده و نرخ حق بيمه متعلقه را تعيين مي نمايد.
  • پس از تهيه پيش نويس، بيمه نامه مورد نظر بر روي فرم بيمه نامه هاي آتش سوزي مورد عمل بيمه گر، تايپ، نسخه اصلي آن جهت پرداخت حق بيمه به بيمه‌گزار ارائه مي گردد و ساير نسخ بيمه نامه بنا به اقتضاء تقسيم شده و ساير مراحل انجام مي پذيرد.
  • - بيمه گزار (نام و نام خانوادگي) -كد‌ملي و كد‌پستي -موضوع فعاليت از اين مولفه در تعيين نرخ خطرات استفاده مي‌شود. -فنشاني بيمه گزار -نشاني كامل محل مورد ‌بيمه و تلفن -نوع مالكيت (ملكي يا استيجاري)
  • پس از وقوع حادثه، بيمه گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزي" را جهت اعلام خسارت تكميل مي‌‌كند. بيمه گزار مي‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نيز ارسال نمايد.
  • بازخواني پرونده صدور: مدارك صدور بيمه‌نامه توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي از بيمه گزار درخواست و دريافت مي‌گردد.
  • درصورتيكه محل حادثه در نزديكي اداره باشد، بازديد توسط كارشناس اداره صورت مي‌گيرد؛ در غير اينصورت، كارشناس بين‌المللي و يا كارشناس نمايندگي‌ نزديك به محل حادثه، جهت بازديد مقدماتي اعزام مي‌گردد. جهت اعزام كارشناس خارج از واحد، اداره خسارت ببيمه نامه هاي آتش سوزي طي نامه‌اي‌ به نمايندگي شهرستان (جهت كارشناس داخلي) و يا اداره بين الملل (جهت كارشناس خارجي) درخواست اعزام كارشناس مي‌نمايد.
  • كارشناس بازديد، از محل بازديدي بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزي" را تهيه مي‌كند. اداره نظارت بر خسارت پس از دريافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تاييد و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طي نامه‌اي به اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي ارسال مي‌نمايد.
  • اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي حواله پرداخت خسارت را صادر مي نمايد.
  • بيمه گزار تعهدنامه‌اي مبني بر دريافت مبلغ خسارت از شركت بيمه را تكميل و امضا مي‌كند. در برخي مواقع درصورت نياز (در صورتيكه بيمه گزار سابقه كيفري داشته باشد و يا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بيمه گزار تكميل مي‌گردد. (اين اقرارنامه در محضر تكميل و ثبت مي‌شود) طي اين تعهد‌نامه بيمه گزار متعهد مي‌شود كه:
  • 1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گزار، ذوي‌الحقوق و يا عوامل وي بوده و يا بر اساس شرايط بيمه‌نامه محق دريافت خسارت نبوده حداكثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دريافتي اقدام نمايد.
   2. چنانچه مشخص گردد كه حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گزار ايجاد شده، كمال همكاري را با شركت سهامي بيمه ايران در خصوص شناسايي عامل حادثه و پيگيري او در مراجع انتظامي و قضايي بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضايت نسبت به مسئول حادثه خودداري بعمل آورد.
   3. چنانچه مشخص گردد كه بيمه گزار در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده اظهار خلاف واقع نموده يا وقايع را كتمان كرده، حسب درخواست شركت بيمه ايران سريعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختي به اضافه ضرر و زيان مورد مطالبه شركت بيمه ايران اقدام به‌عمل آورد.
  • اداره صدور چك با دريافت يك نسخه از حواله صادر شده، چك به مبلغ خسارت را صادر و به بيمه گزار تحويل مي‌دهد.
   • حداكثر مدت تشكيل پرونده از آنجاييه كه در اين بيمه نامه بيمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا عليه خود بلافاصله حداكثر ظرف مدت يك ماه بيمه كننده را بصورت كتبي مطلع نموده و تشكيل پرونده خسارت نمايد لذا ضروريست در ابتدا به اطلاع بيمه شونده محترم رسانده شود كه موظف هستند در مدت تعيين شده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند و ساير مدارك را بعدا به بيمه گر ارايه نمايند . بنابراين مداركي كه در زير توضيح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام كتبي خسارت و تشكيل پرونده ميباشد و نه لزوماً اينكه بيمه شونده ابتدا مدارك را بص ورت كامل تهيه نمايد و بعداً جهت تشكيل پرونده مراجعه نمايد بنابراين در كليه بيمه نامه ها تكرار و شرح مرحله فوق خودداري ميگردد . براي دريافت خسارت چه مداركي مورد نياز است ؟ بيمه‌نامه گزارش بازديد اوليه قبوض رسيد دريافت حق‌بيمه
  fire-7
  بيمه آتش سوزي منازل مسكوني
  10044-Iran-Insurance-Agents-18
  بيمه آتش سوزي طرح حامی منازل مسکونی
  fire-6
  بیمه آتش سوزی معمولی مراکز غیر صنعتی
  fire-1
  بيمه آتش سوزي معمولي مراكز صنعتي