اين بيمه كليه خسارتهاي با منشأ بيروني وارد بر ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران مانند: لودر، گريدر، بولدوزر، سايدبوم، جرثقيل و ... را كه به عنوان ابزار كار پيمانكاران مي باشد، جبران مي نمايد.مدت بيمه:حداكثر يكسال ميباشد كه ميتواند بنا به درخواست بيمه‌گذار تمديد گردد. • اين بيمه كليه خسارتهاي با منشأ بيروني وارد بر ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران مانند: لودر، گريدر، بولدوزر، سايدبوم، جرثقيل و ... را كه به عنوان ابزار كار پيمانكاران مي باشد، جبران مي نمايد.مدت بيمه:حداكثر يكسال ميباشد كه ميتواند بنا به درخواست بيمه‌گذار تمديد گردد.
 • 1. صاعقه - انفجار – آتش‌سوزي
  2. زلزله - زلزله دريائي - آتشفشانbr> 3. رانش زمين - نشست زمين - لغزش زمين - ريزش كوه يا صخره
  4. تگرگ - يخ زدگي - يخ شناور
  5. سيل - آب گرفتگي - امواج دريا يا آب
  6.طوفان - گردباد - تندباد
  7. عدم مهارت - اجرا با كيفيت نازل
  8. غفلت – سهل‌انگاري - خطاي غير عمد
  9. دزدي
  11. خرابكاري غير گروهي
  12.باران - برف - بهمن
  13.خسارتهاي ناشي از كاربرد آب يا ساير اقدامات جهت اطفاي حريق
  14.سقوط - تصادم - واژگوني
  15.
 • ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده است.
 • اين بيمه كليه خسارتهاي با منشأ بيروني وارد بر ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران مانند: لودر، گريدر، بولدوزر، سايدبوم، جرثقيل و ... را كه به عنوان ابزار كار پيمانكاران مي باشد، جبران مي نمايد.مدت بيمه:حداكثر يكسال ميباشد كه ميتواند بنا به درخواست بيمه‌گذار تمديد گردد.
 • 1. فرم "پيشنهاد بيمه نامه ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران‌ (CPM)" توسط مشتري تكميل شده و مهر و امضا مي‌گردد.
  2. نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در سيستم محاسبه شده است، از سيستم پرينت گرفته مي‌شود.
  3. نرخ و شرايط پرينت گرفته شده مهر و امضا شده و به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود. در مورد بيمه‌گذار دولتي، پيش‌قرارداد صادر مي‌شود. پيش‌قرارداد شامل تمامي بند‌هاي بيمه‌نامه است، فقط شماره بيمه‌نامه در آن ثبت نمي‌شود
  4. در صورت موافقت مشتري، بيمه‌نامه در سيستم در فرم "ثبت بيمه‌نامه" ثبت مي‌شود.
  5. بيمه‌گذار حق بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد.
 • بيمه‌نامه صادر مي‌شود و پس از امضا و مهر توسط كارشناس اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مهندسي، به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود
 • اين بيمه كليه خسارتهاي با منشأ بيروني وارد بر ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران مانند: لودر، گريدر، بولدوزر، سايدبوم، جرثقيل و ... را كه به عنوان ابزار كار پيمانكاران مي باشد، جبران مي نمايد.مدت بيمه:حداكثر يكسال ميباشد كه ميتواند بنا به درخواست بيمه‌گذار تمديد گردد.
 • 1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه.
  2. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر.
  3. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
  4. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده داردد.
  34113-bigpic
  بيمه فساد كالا در انبار سردخانه‌ها
  12_XL
  بيمه شكست ماشين آلات
  14_XL
  بيمه ريسكهاي تكميل شده ساختماني
  13_XL
  بيمه تمام خطر نصب