بر اساس اين پوشش بيمه گر مسئوليت قانوني بابت صدمات بدني ناشي از حادثه (منجر به فوت و يا غير آن) وارد به مسافرين مادامي كه به هواپيما سوار مي شوند، در مدتي كه داخل هواپيما هستند و يا در حاليكه از هواپيما پياده مي شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزينه هاي درماني را تحت پوشش بيمه اي در مي آورد و توليدكنندگان ، مالكان ،بهره برداران و در اختياردارندگان انواع هليكوپترها و هواپيماهاي سبك و فوق سبك به اين بيمه نامه نياز دارند.دریافت فرم بیمه نامه
بر اساس اين پوشش بيمه گر مسئوليت قانوني بابت صدمات بدني ناشي از حادثه (منجر به فوت و يا غير آن) وارد به مسافرين مادامي كه به هواپيما سوار مي شوند، در مدتي كه داخل هواپيما هستند و يا در حاليكه از هواپيما پياده مي شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزينه هاي درماني را تحت پوشش بيمه اي در مي آورد.
1. مشتري برحسب نياز "فرم پيشنهاد بيمه هواپيما/هليكوپتر‌" يا "فرم پيشنهاد بيمه هواپيماهاي سبك و فوق سبك "را مبني بر صدور بيمه نامه هاي هوايي ‌تكميل مي‌كند.
2. اداره ‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني نرخ تعيين شده را در قالب نامه ‌اي به مشتري ابلاغ مي‌نمايد.
3. در صورت تائيد نرخ، مشتري در قالب نامه ‌اي تائيديه آنرا به اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني اعلام مي‌كند.
4. پس از بازديد كارشناس فني ازمحل مورد بيمه ،اداره‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني، اطلاعات مندرج در گزارش بازديد را بررسي كرده و براساس آن حق‌ بيمه را محاسبه مي‌نمايد.
5. اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني طي نامه ‌اي حق ‌بيمه را به مشتري اعلام كرده و درخواست پرداخت آنرا مي‌نمايد.
6. مشتري يا مبلغ حق‌ بيمه را در حساب بيمه ايران واريز كرده و "فيش واريزي" را به اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني تحويل مي‌دهد و يا "چك" مبلغ حق‌ بيمه را ارائه مي‌دهد.
7. اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني، پس از دريافت فيش واريزي يا چك مبلغ حق ‌بيمه، "گواهي دريافت حق‌ بيمه" را به مشتري تحويل مي‌دهد.
8. مشتري گواهي دريافت حق‌ بيمه را نزد اداره كل حسابداري و آمار برده و اين اداره برگ اول آنرا مهر و امضا كرده و نسخه مربوط به خود را برمي‌دارد.
1. بيمه ‌گذار نامه ‌اي مبني بر اعلام وقوع حادثه به اداره ‌كل خسارت كشتي، هواپيما و زيان همگاني ارسال مي‌كند.
2. سپس كارشناس بازديد، از محل بازديدي به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد مي‌كند.
3. اداره خسارت بيمه نامه هاي باربري‌ براساس فرم صورت محاسبه خسارت بيمه باربري ، "حواله خسارت بيمه باربري " را صادر كرده و به بيمه‌ گذار تحويل مي‌دهد.
4. بعد از تحويل حواله خسارت بيمه هوايي به بيمه‌ گذار، اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني "رسيد دريافت چك" را تكميل و به بيمه‌ گذار جهت مهر و امضا تحويل مي‌دهد.
5. بيمه‌ گذار رسيد دريافت چك را در شركت يا سازمان خود ممهور به مهر و امضاي مجاز مي‌نمايد.
6. بيمه‌ گذار يك نسخه از حواله خسارت را به همراه رسيد دريافت چك به اداره ‌كل حسابداري و آمار جهت دريافت چك تحويل مي‌دهد.
7. پس از صدور چك به مبلغ خسارت، بيمه‌ گذار چك را از اداره كل حسابداري و آمار دريافت مي‌كند.
types-cargo-insurance
بيمه حمل و نقل كالا داخلي(عمومي)
transportinsurance
بيمه حمل و نقل كالا وارداتي (عمومي)
201641322642230611a
بيمه مسئوليت سازندگان شناورها