اين نوع ،بيمه مسئوليت سازندگان كشتي‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد و كاربرد آن براي حوضچه‌هاي تعميراتي و يا كارخانجات ساخت شناورها مي‌باشد. كليه سازندگان كشتي ها به اين بيمه نامه نياز دارند. خطرات مندرج در اين پوشش شامل مسئوليت هاي احتمالي سازندگان شناورها جهت ساخت وبه آب اندازي كشتي ها را طبق شرايط و مفاد مقرر در كلوز بيمه نامه تحت پوشش قرار مي دهد . مدت اعتبار براي بيمه‌‌‌هاي دريايي حداكثر به مدت يك سال مي‌باشدكه از زمان پرداخت اولين قسط و يا پرداخت كل حق بيمه توسط بيمه‌گر آغاز مي‌گردد.دریافت فرم بیمه نامه
خطرات مندرج در اين پوشش شامل مسئوليت هاي احتمالي سازندگان شناورها جهت ساخت وبه آب اندازي كشتي ها را طبق شرايط و مفاد مقرر در كلوز بيمه نامه تحت پوشش قرار مي دهد .
1. مشتري برحسب نياز "فرم پيشنهاد بيمه كشتي" را مبني بر صدوربيمه ‌نامه‌هاي دريايي تكميل و مهر و امضاء مي‌كند.
2. پس از دريافت فرم پيشنهاد بيمه كشتي، نرخ تعيين شده توسط اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني توسط نامه اي به مشتري ابلاغ مي شود.
3. در صورت تائيد نرخ، مشتري در قالب نامه‌اي تائيديه آنرا به اداره ‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني اعلام مي‌كند.
4. پس از دريافت تائيديه، رئيس اداره ‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني طي نامه‌ اي به يكي از شركت‌هاي پيمانكار، درخواست اعزام كارشناس جهت بازديد از كشتي يا شناور را مي‌كند.
5. كارشناس فني به همراه يكي از كارشناسان اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني، بازديدي از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازديد" را تهيه و به اداره‌ كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني تحويل مي‌دهد
6. اداره ‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني، اطلاعات مندرج در گزارش بازديد را بررسي و براساس آن حق بيمه را محاسبه و طي نامه اي به مشتري اعلام نموده و درخواست پرداخت آن را مي‌نمايد.
7. مشتري يا مبلغ حق‌ بيمه را در حساب بيمه ايران واريز كرده و "فيش واريزي" را به اداره‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني تحويل مي‌دهد و يا "چك" مبلغ حق ‌بيمه را ارائه مي‌دهد. پرداخت حق‌ بيمه به‌صورت اقساط نيز ممكن مي‌باشد كه در اين صورت طي توافق صورت گرفته بين بيمه ‌گر و بيمه گزار تعداد و مبلغ اقساط تعيين و به بيمه گزار اعلام مي‌گردد.
8. اداره‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني، پس از دريافت فيش واريزي يا چك مبلغ حق ‌بيمه ، "گواهي دريافت حق‌ بيمه " را به مشتري تحويل مي‌دهد.
9. مشتري گواهي دريافت حق‌ بيمه را نزد اداره كل حسابداري و آمار برده و اين اداره برگ اول آنرا مهر و امضا كرده و نسخه مربوط به خود را برمي‌دارد.
1. بيمه‌گزار نامه‌اي مبني بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌كل خسارت كشتي، هواپيما و زيان همگاني ارسال مي‌كند.
2. سپس كارشناس بازديد، از محل بازديدي به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد مي‌كند.
3. اداره خسارت بيمه‌ نامه‌هاي باربري براساس فرم صورت محاسبه خسارت بيمه باربري،"حواله خسارت بيمه باربري" را صادر كرده و به بيمه گزار تحويل مي دهد.
4. بعد از تحويل حواله خسارت بيمه دريايي به بيمه گزار، اداره‌كل كشتي، هواپيما و زيان همگاني "رسيد دريافت چك" را تكميل و به بيمه گزار جهت مهر و امضا تحويل مي‌دهد.
5. بيمه گزار رسيد دريافت چك را در شركت يا سازمان خود ممهور به مهر و امضاي مجاز مي‌نمايد .
6. بيمه گزار يك نسخه از حواله خسارت را به همراه رسيد دريافت چك به اداره ‌كل حسابداري و آمار جهت دريافت چك تحويل مي‌دهد.
7. پس از صدور چك به مبلغ خسارت، بيمه گزار چك را از اداره كل حسابداري و آمار دريافت مي‌كند.
types-cargo-insurance
بيمه حمل و نقل كالا داخلي(عمومي)
transportinsurance
بيمه حمل و نقل كالا وارداتي (عمومي)
mainimage-aviation-insurance
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر