به منظور تأمين بيمه ‌اي جامعه پزشكي كشور، بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان از سال 1365 و براي نخستين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه گرديده است. اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد. بر اساس قانون بيمه، حق بيمه اين بيمه نامه با توجه به نوع شغل و ضريب بروز صدمه تعيين مي شود كه در صورت عدم بروز خسارت تخفيفات قابل توجهي در تجديد بيمه نامه در اختيار وي قرار مي گيرد.دریافت فرم بیمه نامه

جهت صدور ابتدا پرسشنامه و پيشنهاد بيمه بايستي توسط بيمه گذار تكميل و امضاء گردد. موارد قابل توجه در پرسشنامه يادشده بدين شرح است:

  • نوع تخصص پزشك: نوع تخصص پزشك بايستي دقيقاً با مدرك تخصصي پزشك كه به تأئيد آموزش عالي رسيده است مطابقت داشته باشد.
  • ميزان پوشش بيمه اي مورد درخواست: منظور از ميزان پوشش بيمه اي، حداكثر تعهد مورد درخواست براي هر بيمار است كه محدوديتي نيز ندارد و براي طول مدت بيمه نامه نيز سقف تعهد نامحدود است.
  • سئوالات مندرج در بند 5 و 6 و 7 پرسشنامه شامل كمكهاي پزشكي كه تحت مسئوليت پزشك انجام مي شود و تعداد تقريبي اعمال جراحي و سابقه خسارتي است كه اين اطلاعات به بيمه گر كمك مي-نمايد كه تصميم بگيرد ريسك مناسب است يا خير.
  • اخذ نشاني مطب، بيمارستان، و منزل بيمه گذار در پرسشنامه صرفاً به منزله آگاهي از محيط كار و همچنين فراهم شدن امكان تماس است و به معني محدوديت مكاني براي پوشش بيمه اي نمي باشد و همانگونه كه در شرايط بيمه نامه قيد گرديده است بيمه نامه مذكور در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران پوشش دارد.

پس از اخذ پرسشنامه تكميل شده و محاسبه حق بيمه نسبت به صدور بيمه نامه اقدام گردد مواردي از قبيل استخراج شماره بيمه نامه از دفتر ثبت و نحوه ثبت و غيره، همانند ساير بيمه نامه هاي مسئوليت مي باشد نكاتي ديگر كه بايستي مورد توجه قرار گيرد بشرح زير است: تخصص بيمه گذار بطور كامل و مطابق با مدارك دانشگاهي نامبرده كه به تأئيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيده باشد در بيمه نامه قيد گردد.از آنجائيكه دستياران پزشكان متغير مي باشند در محل مربوط به درج اسامي دستياران مجاز به همكاري با پزشك، چنانچه اسامي از سوي پزشك اعلام گرديده باشد درج گردد و در غير اينصورت جمله ((متغير است)) قيد گردد.

1. بيمه‌گذار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تحويل مي‌دهد.
2. مدارك مورد نياز توسط كارشناس اداره خسارت در زمان بازديد و يا بعد از بازديد طي نامه‌اي به اطلاع بيمه‌گذار رسانده مي‌شود.
3. بيمه‌گذار مدارك لازم را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تحويل مي‌دهد.
4. خسارت بر اساس مدارك تحويل شده در اداره خسارت تعيين و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مسئوليت مدني" ذكر مي‌شود. محاسبات خسارت پرداختي در پايين اين فرم به طور كامل ذكر مي‌شود.
5. قسمت اطلاعات اوليه فرم "استعلام پرداخت حق‌بيمه" توسط كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تكميل شده و فرم به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
6. بيمه‌گذار پس از مراجعه به اداره كل حسابداري و آمار و تحويل فرم "استعلام پرداخت حق‌بيمه"، فرم تكميل شده استعلام حق‌بيمه‌هاي پرداختي خود را دريافت مي‌نمايد.
7. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مسئوليت مدني" بيمه‌هاي مسئوليت مدني و نيز اطلاعات پرداخت‌هاي قبلي در سيستم اطلاعاتي سامان محاسبه مي‌شود.
8. حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا مي‌گردد. در صورتي كه بيمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحويل بگيرد، بايد گواهي محضري مبني بر پرداخت خسارت به بيمه‌شده (خسارت‌ديده) را ارائه نمايد.)
9. دو برگ از حواله صادر شده و نيز فرم "مفاساحساب (رسيد دريافت وجه)" به بيمه‌گذار/ بيمه‌شده/ نماينده قانوني بيمه‌شده تحويل داده مي‌شود تا با ارائه آن به اداره كل حسابداري و آمار، چك خسارت خود را دريافت نمايد.
workercompensation
بيمه عمليات ساختماني
education-liability
بيمه مسئوليت مديران مراكز آموزشي
fire-11
بيمه مسئوليت آتش سوزي