‌ اين ‌بيمه نامه، كليه‌ زيان‌‌هاي‌ ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌سوزي‌، انفجار، تركيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود. كليه اشخاص به اين بيمه نامه نياز دارند. اين بيمه نامه خطراتي هچون فوت،نقص عضو،هزينه هاي پزشكي و خسارات مالي را تحت پوشش قرار ميدهد.دریافت فرم بیمه نامه
  • فرم " پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مديران مراكز آموزشي" توسط مشتري تكميل و مهر و امضا مي‌گردد.
  • نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در برنامه مكانيزه صدور محاسبه شده است پرينت گرفته شده و به مشتري تحويل داده مي‌شود.
  • در صورت موافقت، بيمه‌گذار حق‌بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد. اين پرداخت مي تواند به سه صورت زير باشد:
    1. چك: چك در وجه شركت بيمه ايران صادر شود .
    2. واريز در بانك: فيش واريزي به بانك از برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)پرينت گرفته شده و به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
    3. اقساط: در اين حالت،‌30-40% حق‌بيمه به صورت نقد و مابقي در2-3 قسط پرداخت مي‌شود، كه به ازاي هر قسط چك در وجه شركت بيمه ايران صادر مي‌شود. چك‌هاي حق‌بيمه تا سر رسيدن موعد، در اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت نگهداري مي‌شود.
  • بيمه‌نامه توسط كارشناس صدور صادر و پس از امضا و مهر ، به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
1. بيمه‌گذار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تحويل مي‌دهد.
2. مدارك مورد نياز توسط كارشناس اداره خسارت در زمان بازديد و يا بعد از بازديد طي نامه‌اي به اطلاع بيمه‌گذار رسانده مي‌شود.
3. بيمه‌گذار مدارك لازم را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تحويل مي‌دهد.
4. خسارت بر اساس مدارك تحويل شده در اداره خسارت تعيين و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مسئوليت مدني" ذكر مي‌شود. محاسبات خسارت پرداختي در پايين اين فرم به طور كامل ذكر مي‌شود.
5. قسمت اطلاعات اوليه فرم "استعلام پرداخت حق‌بيمه" توسط كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تكميل شده و فرم به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
6. بيمه‌گذار پس از مراجعه به اداره كل حسابداري و آمار و تحويل فرم "استعلام پرداخت حق‌بيمه"، فرم تكميل شده استعلام حق‌بيمه‌هاي پرداختي خود را دريافت مي‌نمايد.
7. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مسئوليت مدني" بيمه‌هاي مسئوليت مدني و نيز اطلاعات پرداخت‌هاي قبلي در سيستم اطلاعاتي سامان محاسبه مي‌شود.
8. حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا مي‌گردد. در صورتي كه بيمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحويل بگيرد، بايد گواهي محضري مبني بر پرداخت خسارت به بيمه‌شده (خسارت‌ديده) را ارائه نمايد.)
9. دو برگ از حواله صادر شده و نيز فرم "مفاساحساب (رسيد دريافت وجه)" به بيمه‌گذار/ بيمه‌شده/ نماينده قانوني بيمه‌شده تحويل داده مي‌شود تا با ارائه آن به اداره كل حسابداري و آمار، چك خسارت خود را دريافت نمايد.
workercompensation
بيمه عمليات ساختماني
education-liability
بيمه مسئوليت مديران مراكز آموزشي
brain-surgeons-1024x576
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان