اين بيمه نامه خسارتهاي وارد به كليه كالاهاي قابل نگهداري در سردخانه ها از قبيل مواد پروتئيني، ميوه جات و سبزيجات، فرآورده هاي لبني و نيز مواد شيميائي و داروئي را تحت پوشش قرار مي دهد. بيمه فساد كالا در سردخانه خطراتي را كه سبب اخلال در سيستم تبريد يا سرمايش محفظه‌هاي سردخانه ميشود تحت پوشش قرار مي‌دهد. مدت بيمه:حداكثر يكسال ميباشد كه ميتواند بنا به درخواست بيمه گزار تمديد گردد.دریافت فرم بیمه نامه
 • اتلاف يا خسارت وارد به كالاهاي بيمه شده موجود در سردخانه بعلت يكي از علل زير:
 • 1. خروج ناگهاني و غير قابل پيش بيني مبردها از مدار خود
  2. يخ‌زدگي تصادفي در درجه حرارت توصيه شده
  3. شكست مكانيكي تجهيزات سردخانه
  4. مواد يا اقلام معيوب در سيستم سردخانه
  5. اشتباه در طراحي سيستم سردخانه
  6.آلودگي نشتي مبرد
  7. انفجار فيزيكي
  8. قطع برق، گاز يا هر سوخت ديگر
  9. غفلت، سهل‌انگاري
  10. خرابكاري غير گروهي
  11. ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه‌نامه مستثني شده است
 • بيمه‌گزار ميتواند با پرداخت حق بيمه اضافي خطرات سيل، زلزله، آتش‌سوزي يا سرقت با شكست حرز را نيز تحت پوشش گيرد.
 • بيمه‌نامه فساد كالا در انبار سردخانه (DOS) در صورتي صادر مي‌شود كه بيمه‌نامه شكست ماشين‌آلات براي ماشين‌آلات سردخانه صادر شده باشد.

  • فرم " پيشنهاد بيمه نامه تمام فساد كالا در انبار سردخانه (DOS) " توسط مشتري تكميل و مهر و امضا مي‌گردد.
  • نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در برنامه مكانيزه صدور محاسبه شده است پرينت گرفته شده و به مشتري تحويل داده مي‌شود.
  • در صورت موافقت، بيمه‌گزار حق‌بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد. اين پرداخت مي تواند به سه صورت زير باشد:
  • 1. چك: چك در وجه شركت بيمه ايران صادر شود .
   2. واريز در بانك: فيش واريزي به بانك از برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)پرينت گرفته شده و به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود.
   3. اقساط: در اين حالت،‌30-40% حق‌بيمه به صورت نقد و مابقي در2-3 قسط پرداخت مي‌شود، كه به ازاي هر قسط چك در وجه شركت بيمه ايران صادر مي‌شود. چك‌هاي حق‌بيمه تا سر رسيدن موعد، در اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت نگهداري مي‌شود.
  • بيمه‌نامه توسط كارشناس صدور صادر و پس از امضا و مهر ، به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود.
  1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه
  2. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر
  3. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
  4. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده دارد
  13_XL
  بيمه تمام خطر نصب
  14_XL
  بيمه ريسكهاي تكميل شده ساختماني
  34113-bigpic
  بيمه فساد كالا در انبار سردخانه‌ها
  eng
  بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران