اين بيمه ماشين آلات و تأسيساتي را كه نصب شده و در حال بهره برداري مي باشند ، تحت پوشش قرار مي دهد. كارگاهها و كارخانجات در حال كار از جمله مواردي هستند كه در بيمه شكست ماشين آلات بيمه ميشوند. بيمه شكست ماشين آلات خسارت هاي فيزيكي غيرقابل پيش بيني و ناگهاني وارد به انواع ماشين آلات در حال بهره‌برداري را جبران مي‌كند

.
1. اشتباه در طراحي، ساخت يا نصب ماشين آلات كه در زمان بهره برداري آشكار شده و دوره تضمين كارخانه سازنده نيز پايان يافته باشد
2. معايب موجود در اقلام، مواد اوليه يا ريخته‌گري
3. اجراي نادرست كار
4. اتصال كوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز يا هر سوخت ديگر
5. كم شدن آب در ديگهاي بخار - انفجار ديگهاي بخار - انفجارات فيزيكي
6. از هم گسيختگي در اثر نيروي گريز از مركزيخ‌زدگي – يخ شناور
7. از هم گسيختگي در اثر نيروي گريز از مركزغفلت - عدم مهارت – سهل انگاري
8. شكست مكانيكي يا الكتريكي
9. اشكال در سيستم روغنكاري يا خنك كاري
10. سقوط - تصادم - واژگوني
11. خرابكاري غير گروهي
12. ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه‌ مستثني شده است.
1. فرم "پيشنهاد بيمه شكست ماشين‌آلات توسط مشتري تكميل و مهر و امضا مي‌گردد..
2. نرخ و شرايط پرينت گرفته شده مهر و امضا شده و به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
3. بيمه‌گذار حق بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد
4. بيمه صادر مي‌شود و پس از امضا و مهر توسط كارشناس اداره صدور بيمه‌‌هاي مهندسي، به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه
2. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر
3. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
4. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده دارد
13_XL
بيمه تمام خطر نصب
34113-bigpic
بيمه فساد كالا در انبار سردخانه‌ها
14_XL
بيمه ريسكهاي تكميل شده ساختماني
eng
بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران