بيمه ريسكهاي تكميل شده ساختماني (Civil Engineering Completed Risks) خسارتهاي وارد به انواع سازه هاي احداث شده در زمان بهره برداري از قبيل ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، كانالهاي آبياري، پلها، تونلها، سدها، موج‌شكن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار مي‌دهد.بيمه ريسكهاي تكميل شده از نوع بيمه با خطرات معين بوده و خسارتهايي كه در متن بيمه‌نامه ذكر گرديده است را تحت پوشش قرار مي دهد.دریافت فرم بیمه نامه
1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه
2. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر
3. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
4. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده دارد
1. فرم "پيشنهاد بيمه نامه ريسك هاي تكميل شده ساختماني‌ " توسط مشتري تكميل شده و مهر و امضا مي‌گردد.
2. نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در سيستم محاسبه شده است، از سيستم پرينت گرفته مي‌شود.
3. نرخ و شرايط پرينت گرفته شده مهر و امضا شده و به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود. در مورد بيمه‌گذار دولتي، پيش‌قرارداد صادر مي‌شود. پيش‌قرارداد شامل تمامي بند‌هاي بيمه‌نامه است، فقط شماره بيمه‌نامه در آن ثبت نمي‌شود
4. در صورت موافقت مشتري، بيمه‌نامه در سيستم در فرم "ثبت بيمه‌نامه" ثبت مي‌شود.
5. بيمه‌گذار حق بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد.
6. بيمه‌نامه صادر مي‌شود و پس از امضا و مهر توسط كارشناس اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مهندسي، به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه
2. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر
3. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
4. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده دارد
34113-bigpic
بيمه فساد كالا در انبار سردخانه‌ها
12_XL
بيمه شكست ماشين آلات
13_XL
بيمه تمام خطر نصب
eng
بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران