بيمه آتش سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش سوزي به اموال و دارايي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود

در بيمه آتش سوزي، خسارت‌هاي مالي مورد تأمين قرار مي‌گيرند نه خسارت‌هاي جاني و بدني. لذا، درصورتيكه صدمه‌اي به افراد برسد، معمولاً اين بيمه آن را پوشش نمي‌دهد.

افرادي كه در منازل مسكوني زندگي مي كنند. كليه اموال (منقول يا غيرمنقول) مسكوني ( منظور اموالي مي‌باشند كه در منازل مسكوني مورد استفاده قرار گيرند ) به اين بيمه نامه نياز دارند.


دریافت فرم بیمه نامه

 • پوشش‌هاي پايه
 • 1. آتش سوزي
  2. صاعقه
  3. انفجار
  4. خطرات مورد درخواست بيمه‌گزار جهت پوشش بيمه اي
  5. اطلاعات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزش هاي آنها
  6. سابقه و نوع آتش سوزي
  7. همسايگان محل مورد بيمه
  8. وضعيت تأمين نيروي برق
  9. وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي
  10. وسائل و امكانات آتش سوزي
  11. وضعيت نگهباني محل مورد بيمه
  12. بيمه‌گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأييد مي نمايد كه به سؤالات پاسخ مطابق با واقعيت داده است.
 • پوشش‌هاي تكميلي
 • 1. زلزله و آتشفشانbr> 2. سيل و طغيان آب
  3. طوفان، گردباد و تندباد
  4. تركيدگي لوله آب و فاضلاب
  5. سقوط هواپيما و چرخ‌بال و متعلقات آنا
  6.ضايعات ناشي از برف و باران سرقت
  7. شكست شيشه به هر علت
  8. آشوب و بلوا و شورش
  9. ريزش و رانش زمين
  10. برخورد جسم خارجي
  11. هزينه پاكسازي
  12. فروكش چاه.
  13. فروكش چاه.
  14. سقوط بهمن.
  15. خطر سقوط قطعات منفصله از خودو.
  16. خطر نشت گاز در سردخانه.
  17. خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار).
  18. خطر سنگيني برف ( اين زيرپوشش در صورتي انتخاب مي‌شود كه زيرپوشش شماره 5 (ضايعات ناشي از برف و باران) نيز انتخاب شده باشد. ر.
  • شرايط و مراحل و مواردي كه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي بايد مورد توجه قرار گيرد بشرح ذيل مي باشد :
  • تكميل پرسشنامه توسط بيمه‌گزار: فرم چاپي تحت عنوان برگ پيشنهاد بيمه كه حاوي اطلاعات زير مي باشد توسط بيمه‌گزار تكميل و امضاء مي شود كه مبناي بيمه نامه آتش سوزي قرار مي گيرد، اهم اطلاعات مذكور شامل موارد زير مي باشد:
  • 1. نام بيمه‌گزار
   2. نشاني بيمه‌گزار
   3. نشاني محل مورد بيمه
   4. خطرات مورد درخواست بيمه‌گزار جهت پوشش بيمه اي
   5. اطلاعات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزش هاي آنها
   6. سابقه و نوع آتش سوزي
   7. همسايگان محل مورد بيمه
   8. وضعيت تأمين نيروي برق
   9. وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي
   10. وسائل و امكانات آتش سوزي
   11. وضعيت نگهباني محل مورد بيمه
   12. بيمه‌گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأييد مي نمايد كه به سؤالات پاسخ مطابق با واقعيت داده است.
  • پيشنهاد تكميل شده توسط صادر كننده بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه نياز به بازديد از محل مورد بيمه احساس شود توسط كارشناسان بازديد اوليه از محل مورد بيمه بازديد بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر كننده بيمه نامه ارسال مي گردد.
  • صادر كننده بيمه نامه با بررسي و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازديد اوليه تهيه شده در مورد امكان صدوربيمه نامه آتش سوزي تصميم لازم را اخذ كه در اين حالت معمولاً سه وضعيت پيش مي آيد:
  • 1. يا مطابق بازديد بعمل آمده وضعيت ريسك به گونه اي است كه قبول آن اصلاً امكانپذير نمي باشد كه در اين حالت مراتب عدم پذيرش به بيمه‌گزار اعلام مي گردد.
   2. وضعيت ريسك به گونه اي است كه با انجام يك سري اصلاحات و توصيه هاي ايمني قابل پذيرش خواهد بود و لذا توصيه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازديد مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ريسك اقدام خواهد شد.
   3. در حالت سوم وضعيت ريسك، مطلوب و قابل قبول بوده كه در اين حالت بيمه گر مبادرت به تنظيم پيش نويس بيمه نامه نموده و نرخ حق بيمه متعلقه را تعيين مي نمايد.
  • پس از تهيه پيش نويس، بيمه نامه مورد نظر بر روي فرم بيمه نامه هاي آتش سوزي مورد عمل بيمه گر، تايپ، نسخه اصلي آن جهت پرداخت حق بيمه به بيمه‌گزار ارائه مي گردد و ساير نسخ بيمه نامه بنا به اقتضاء تقسيم شده و ساير مراحل انجام مي پذيرد.
  • -برگه در خواست باتوجه به نوع تسهيلات در خواستي -اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي -فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه
  • پس از وقوع حادثه، بيمه گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزي" را جهت اعلام خسارت تكميل مي‌‌كند. بيمه گزار مي‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نيز ارسال نمايد.
  • بازخواني پرونده صدور: مدارك صدور بيمه‌نامه توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي از بيمه گزار درخواست و دريافت مي‌گردد.
  • درصورتيكه محل حادثه در نزديكي اداره باشد، بازديد توسط كارشناس اداره صورت مي‌گيرد؛ در غير اينصورت، كارشناس بين‌المللي و يا كارشناس نمايندگي‌ نزديك به محل حادثه، جهت بازديد مقدماتي اعزام مي‌گردد. جهت اعزام كارشناس خارج از واحد، اداره خسارت ببيمه نامه هاي آتش سوزي طي نامه‌اي‌ به نمايندگي شهرستان (جهت كارشناس داخلي) و يا اداره بين الملل (جهت كارشناس خارجي) درخواست اعزام كارشناس مي‌نمايد.
  • كارشناس بازديد، از محل بازديدي بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزي" را تهيه مي‌كند. اداره نظارت بر خسارت پس از دريافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تاييد و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طي نامه‌اي به اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي ارسال مي‌نمايد.
  • اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي حواله پرداخت خسارت را صادر مي نمايد.
  • بيمه گزار تعهدنامه‌اي مبني بر دريافت مبلغ خسارت از شركت بيمه را تكميل و امضا مي‌كند. در برخي مواقع درصورت نياز (در صورتيكه بيمه گزار سابقه كيفري داشته باشد و يا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بيمه گزار تكميل مي‌گردد. (اين اقرارنامه در محضر تكميل و ثبت مي‌شود) طي اين تعهد‌نامه بيمه گزار متعهد مي‌شود كه:
  • 1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گزار، ذوي‌الحقوق و يا عوامل وي بوده و يا بر اساس شرايط بيمه‌نامه محق دريافت خسارت نبوده حداكثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دريافتي اقدام نمايد.
   2. چنانچه مشخص گردد كه حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گزار ايجاد شده، كمال همكاري را با شركت سهامي بيمه ايران در خصوص شناسايي عامل حادثه و پيگيري او در مراجع انتظامي و قضايي بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضايت نسبت به مسئول حادثه خودداري بعمل آورد.
   3. چنانچه مشخص گردد كه بيمه گزار در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده اظهار خلاف واقع نموده يا وقايع را كتمان كرده، حسب درخواست شركت بيمه ايران سريعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختي به اضافه ضرر و زيان مورد مطالبه شركت بيمه ايران اقدام به‌عمل آورد.
  • اداره صدور چك با دريافت يك نسخه از حواله صادر شده، چك به مبلغ خسارت را صادر و به بيمه گزار تحويل مي‌دهد.
   • حداكثر مدت تشكيل پرونده از آنجاييه كه در اين بيمه نامه بيمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا عليه خود بلافاصله حداكثر ظرف مدت يك ماه بيمه كننده را بصورت كتبي مطلع نموده و تشكيل پرونده خسارت نمايد لذا ضروريست در ابتدا به اطلاع بيمه شونده محترم رسانده شود كه موظف هستند در مدت تعيين شده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند و ساير مدارك را بعدا به بيمه گر ارايه نمايند . بنابراين مداركي كه در زير توضيح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام كتبي خسارت و تشكيل پرونده ميباشد و نه لزوماً اينكه بيمه شونده ابتدا مدارك را بص ورت كامل تهيه نمايد و بعداً جهت تشكيل پرونده مراجعه نمايد بنابراين در كليه بيمه نامه ها تكرار و شرح مرحله فوق خودداري ميگردد . براي دريافت خسارت چه مداركي مورد نياز است ؟ بيمه‌نامه گزارش بازديد اوليه قبوض رسيد دريافت حق‌بيمه
  10044-Iran-Insurance-Agents-18
  بيمه آتش سوزي طرح حامی منازل مسکونی
  fire-1
  بيمه آتش سوزي معمولي مراكز صنعتي
  fire-6
  بيمه آتش سوزي معمولي مراكز غيرصنعتي
  fbb4b6a86e716d470f9aaf0dffc43cd5_XL
  بیمه آتش سوزی طرح اصناف

  ۱٫۱۰۱۰۰۱۰۱۰