منظور از بيمه نامه هاي آتش سوزي صنعتي، بيمه نامه هاي آتش سوزي معمولي مي باشد كه صرفاً براي واحدهاي صنعتي صادر و آنها را تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار مي دهد. مرحله تكميل پرسشنامه و بازديد اوليه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي صنعتي حائز اهميت خاصي مي باشد بدين معني كه بيمه گزار مي بايست دقيقاً ارزش ساختمان، ماشين آلات، مواد اوليه اماني را به تفكيك ذكر نمايد. غير از آن ريز ارزش مبالغ بيمه شده هر يك از موارد فوق را نيز اعلام نمايد. كليه مراكز صنعتي شامل كليه كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه، ساختمان، تاسيسات، ماشين‌آلات، مواد اوليه، موجودي و محتويات هريك از مراكز ياد شده. به اين بيمه نامه نياز دارند.


دریافت فرم بیمه نامه
 • پوشش‌هاي پايه
 • 1. آتش سوزي
  2. صاعقه
  3. انفجار
 • پوشش‌هاي تكميلي
 • 1. زلزله و آتشفشانbr> 2. سيل و طغيان آب
  3. طوفان، گردباد و تندباد
  4. تركيدگي لوله آب و فاضلاب
  5. سقوط هواپيما و چرخ‌بال و متعلقات آنا
  6.ضايعات ناشي از برف و باران سرقت
  7. شكست شيشه به هر علت
  8. آشوب و بلوا و شورش
  9. ريزش و رانش زمين
  10. برخورد جسم خارجي
  11. هزينه پاكسازي
  12. نرخ ظروف تحت فشار.
  13. فروكش چاه.
  14. سقوط بهمن.
  15. خطر سقوط قطعات منفصله از خودو.
  16. خطر نشت گاز در سردخانه.
  17. خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار).
  18. خطر سنگيني برف.
  19. اين زيرپوشش در صورتي انتخاب مي‌شود كه زيرپوشش ضايعات ناشي از برف و باران نيز انتخاب شده باشد مسئوليت مالي خطر حريق انفجار و تركيدگي لوله در مقابل همسايگان .
  • شرايط و مراحل و مواردي كه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي بايد مورد توجه قرار گيرد بشرح ذيل مي باشد :
  • تكميل پرسشنامه توسط بيمه‌گزار: فرم چاپي تحت عنوان برگ پيشنهاد بيمه كه حاوي اطلاعات زير مي باشد توسط بيمه‌گزار تكميل و امضاء مي شود كه مبناي بيمه نامه آتش سوزي قرار مي گيرد، اهم اطلاعات مذكور شامل موارد زير مي باشد:
  • 1. نام بيمه‌گزار
   2. نشاني بيمه‌گزار
   3. نشاني محل مورد بيمه
   4. خطرات مورد درخواست بيمه‌گزار جهت پوشش بيمه اي
   5. اطلاعات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزش هاي آنها
   6. سابقه و نوع آتش سوزي
   7. همسايگان محل مورد بيمه
   8. وضعيت تأمين نيروي برق
   9. وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي
   10. وسائل و امكانات آتش سوزي
   11. وضعيت نگهباني محل مورد بيمه
   12. بيمه‌گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأييد مي نمايد كه به سؤالات پاسخ مطابق با واقعيت داده است.
  • پيشنهاد تكميل شده توسط صادر كننده بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه نياز به بازديد از محل مورد بيمه احساس شود توسط كارشناسان بازديد اوليه از محل مورد بيمه بازديد بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر كننده بيمه نامه ارسال مي گردد.
  • صادر كننده بيمه نامه با بررسي و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازديد اوليه تهيه شده در مورد امكان صدوربيمه نامه آتش سوزي تصميم لازم را اخذ كه در اين حالت معمولاً سه وضعيت پيش مي آيد:
  • 1. يا مطابق بازديد بعمل آمده وضعيت ريسك به گونه اي است كه قبول آن اصلاً امكانپذير نمي باشد كه در اين حالت مراتب عدم پذيرش به بيمه‌گزار اعلام مي گردد.
   2. وضعيت ريسك به گونه اي است كه با انجام يك سري اصلاحات و توصيه هاي ايمني قابل پذيرش خواهد بود و لذا توصيه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازديد مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ريسك اقدام خواهد شد.
   3. در حالت سوم وضعيت ريسك، مطلوب و قابل قبول بوده كه در اين حالت بيمه گر مبادرت به تنظيم پيش نويس بيمه نامه نموده و نرخ حق بيمه متعلقه را تعيين مي نمايد.
  • پس از تهيه پيش نويس، بيمه نامه مورد نظر بر روي فرم بيمه نامه هاي آتش سوزي مورد عمل بيمه گر، تايپ، نسخه اصلي آن جهت پرداخت حق بيمه به بيمه‌گزار ارائه مي گردد و ساير نسخ بيمه نامه بنا به اقتضاء تقسيم شده و ساير مراحل انجام مي پذيرد.

  پس از وقوع حادثه، بيمه گزار موظف است در ظرف مدت يك‌ ماه به واحد خسارت اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه گزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. در اين فرآيند، مراحل ذكر شده بطور تفصيلي توضيح داده شده است. روند انجام فرآيند بررسي و پرداخت خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي واحدهاي مسكوني به شرح زير است:

  • پس از وقوع حادثه، بيمه گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزي" را جهت اعلام خسارت تكميل مي‌‌كند.
  • بازخواني پرونده صدور: مدارك صدور بيمه‌نامه توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي از بيمه گزار درخواست و دريافت مي‌گردد. مدارك مورد نياز شامل موارد زير است:
  • 1. بيمه‌نامه 2. گزارش بازديد اوليه 3. قبوض رسيد دريافت حق‌بيمه
  • صورت محاسبه خسارت آتش سوزي" توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي تكميل مي‌گردد. اين صورت محاسبه جهت ثبت خلاصه خسارت رخ داده و درج در پرونده خسارت آتش سوزي مي‌باشد.
  • بيمه گزار تعهدنامه‌اي مبني بر دريافت مبلغ خسارت از شركت بيمه را تكميل و امضا مي‌كند. در برخي مواقع درصورت نياز (در صورتيكه بيمه گزار سابقه كيفري داشته باشد و يا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بيمه گزار تكميل مي‌گردد. (اين اقرارنامه در محضر تكميل و ثبت مي‌شود) طي اين تعهد‌نامه بيمه گزار متعهد مي‌شود كه:
  • 1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گزار، ذوي‌الحقوق و يا عوامل وي بوده و يا بر اساس شرايط بيمه‌نامه محق دريافت خسارت نبوده حداكثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دريافتي اقدام نمايد.
   2. چنانچه مشخص گردد كه حادثه مذكور بر اثر عمد بيمه گزار ايجاد شده، كمال همكاري را با شركت سهامي بيمه ايران در خصوص شناسايي عامل حادثه و پيگيري او در مراجع انتظامي و قضائي بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضايت نسبت به مسئول حادثه خودداري بعمل آورد.
   3. چنانچه مشخص گردد كه بيمه گزار در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده اظهار خلاف واقع نموده يا وقايع را كتمان كرده، حسب درخواست شركت بيمه ايران سريعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختي به اضافه ضرر و زيان مورد مطالبه شركت بيمه ايران اقدام به‌عمل آورد.
  • اداره صدور چك با دريافت يك نسخه از حواله صادر شده، چك به مبلغ خسارت را صادر و به بيمه گزار تحويل مي‌دهد. سپس يك نسخه از حواله را براي اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي ارسال مي‌كند.
  fire-7
  بيمه آتش سوزي منازل مسكوني
  10044-Iran-Insurance-Agents-18
  بيمه آتش سوزي طرح حامی منازل مسکونی
  fbb4b6a86e716d470f9aaf0dffc43cd5_XL
  بيمه آتش سوزي طرح اصناف
  fire-6
  بيمه آتش سوزي معمولي مراكز غيرصنعتي