بيمه آتش سوزي ، تأمين خسارت و جبران زيانهاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش سوزي به اموال و دارائيهاي منقول و يا غيرمنقول بيمه گزار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد ميشود. بنابراين در بيمه آتش سوزي، خسارتهاي مالي مورد تأمين قرار ميگيرند نه خسارتهاي جاني و بدني. كليه بازرگانان، تجار، توليد كنندگان و تمامي افرادي كه نوعي كالاي ارزشمند را در سطح كشور جابجا مي كنند به اين بيمه نامه نياز دارند. خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزي كه مطابق قانون، موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه گزار شود نيز همراه پوشش خطر آتش سوزي يا به طور جداگانه از طريق بيمه نامه مسئوليت مدني مورد تأمين بيمه گران قرار مي گيرند.


 • شرايط و مراحل و مواردي كه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي بايد مورد توجه قرار گيرد بشرح ذيل مي باشد :
 • تكميل پرسشنامه توسط بيمه‌گزار: فرم چاپي تحت عنوان برگ پيشنهاد بيمه كه حاوي اطلاعات زير مي باشد توسط بيمه‌گزار تكميل و امضاء مي شود كه مبناي بيمه نامه آتش سوزي قرار مي گيرد، اهم اطلاعات مذكور شامل موارد زير مي باشد:
 • 1. نام بيمه‌گزار
  2. نشاني بيمه‌گزار
  3. نشاني محل مورد بيمه
  4. خطرات مورد درخواست بيمه‌گزار جهت پوشش بيمه اي
  5. اطلاعات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزش هاي آنها
  6. سابقه و نوع آتش سوزي
  7. همسايگان محل مورد بيمه
  8. وضعيت تأمين نيروي برق
  9. وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي
  10. وسائل و امكانات آتش سوزي
  11. وضعيت نگهباني محل مورد بيمه
  12. بيمه‌گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأييد مي نمايد كه به سؤالات پاسخ مطابق با واقعيت داده است.
 • پيشنهاد تكميل شده توسط صادر كننده بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه نياز به بازديد از محل مورد بيمه احساس شود توسط كارشناسان بازديد اوليه از محل مورد بيمه بازديد بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر كننده بيمه نامه ارسال مي گردد.
 • صادر كننده بيمه نامه با بررسي و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازديد اوليه تهيه شده در مورد امكان صدوربيمه نامه آتش سوزي تصميم لازم را اخذ كه در اين حالت معمولاً سه وضعيت پيش مي آيد:
 • 1. يا مطابق بازديد بعمل آمده وضعيت ريسك به گونه اي است كه قبول آن اصلاً امكانپذير نمي باشد كه در اين حالت مراتب عدم پذيرش به بيمه‌گزار اعلام مي گردد.
  2. وضعيت ريسك به گونه اي است كه با انجام يك سري اصلاحات و توصيه هاي ايمني قابل پذيرش خواهد بود و لذا توصيه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازديد مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ريسك اقدام خواهد شد.
  3. در حالت سوم وضعيت ريسك، مطلوب و قابل قبول بوده كه در اين حالت بيمه گر مبادرت به تنظيم پيش نويس بيمه نامه نموده و نرخ حق بيمه متعلقه را تعيين مي نمايد.
 • پس از تهيه پيش نويس، بيمه نامه مورد نظر بر روي فرم بيمه نامه هاي آتش سوزي مورد عمل بيمه گر، تايپ، نسخه اصلي آن جهت پرداخت حق بيمه به بيمه‌گزار ارائه مي گردد و ساير نسخ بيمه نامه بنا به اقتضاء تقسيم شده و ساير مراحل انجام مي پذيرد.
 • پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزي‌" را جهت اعلام خسارت تكميل مي‌‌كند.<.li>
 • درصورت وجود، گزارشات سازمان آتش‌نشاني و حوزه انتظامي توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي دريافت مي‌شود.
 • جهت بررسي حق‌بيمه پرداختي، اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي، "فرم استعلام حق‌بيمه" را تكميل كرده و جهت تائيد به اداره‌كل حسابداري و آمار ارسال مي‌نمايد.
 • اداره‌كل حسابداري و آمار، در همان فرم استعلام حق‌بيمه، وصول شدن چك يا فيش‌ها را تائيد و به اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي ارسال مي‌كند.
 • حواله پرداخت خسارت آتش سوزي" در 5 نسخه زير، توسط اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي صادر و ارسال مي‌گردد:
 • 1. نسخه اول به بيمه‌گزار
  2. نسخه دوم و سوم به اداره‌كل حسابداري و آمار
  3. دو نسخه آخر در اداره خسارت بيمه نامه هاي آتش سوزي بايگاني مي‌شود.
 • بيمه‌گزار تعهدنامه‌اي مبني بر دريافت مبلغ خسارت از شركت بيمه را تكميل و امضا مي‌كند.
fire-7
بيمه آتش سوزي منازل مسكوني
fire-1
بيمه آتش سوزي معمولي مراكز صنعتي
fire-6
بيمه آتش سوزي معمولي مراكز غيرصنعتي
fbb4b6a86e716d470f9aaf0dffc43cd5_XL
بیمه آتش سوزی طرح اصناف